Sigorta, Kasko Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Hangisidir? – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Sigorta, Kasko Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Hangisidir?

lexelhukuk.com > Sigorta Hukuku  > Sigorta, Kasko Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Sigorta, Kasko Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Hangisidir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4. maddesi bu Kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığını ve aynı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası da, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu Kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalara ticaret mahkemesinde bakılması gerektiğini düzenlemektedir.

Sigorta sözleşmeleri 6102 sayılı TTK’nın 1483 ve devamı maddelerinde düzenlendiğinden görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir.

Konuyu ilgilendirir 2016 tarihli güncel bir Yargıtay kararı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

  1. Hukuk Dairesi         2016/1963 E.  ,  2016/4413 K.

Taraflar arasındaki davada, …Asliye Hukuk ve …Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, trafik kazası sonucunda, kasko sigortası kapsamında, davalıya ödenen hasar bedelinin, iadesi istemine ilişkindir.

Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın 6502 sayılı Kanun kapsamında kaldığı gerekçesi ile görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesi ise, uyuşmazlığın 4077 sayılı Kanun kapsamında kalmadığı gerekçesi ile karşı görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde, bu Kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu Kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalara ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde “sigorta sözleşmeleri” düzenlenmiştir.

Bir hukukî işlemin veya fiilin TTK’nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.

Somut olayda, davanın, 6502 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 28/05/2014 tarihinden önce 18/03/2014 tarihinde açıldığı, davacı vekilinin, davacı şirkete kasko sigortası ile sigortalı olan aracın tek taraflı yaptığı kaza sonucunda, araç sahibi davalıya tazminat ödendiği, ancak, aracın kiralık olarak kullanıldığı, kiralamanın sigorta poliçe kapsamında olmadığını ileri sürerek, ödenen tazminatın iadesi istemiyle dava açtığı, davacı ve davalının sigorta poliçesinin tarafı olduğu, davanın Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

 Her ne kadar, görev uyuşmazlığı, tüketici mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasında ise de, görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re’sen gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Dosyada, asliye ticaret mahkemesi tarafından verilen bir görevsizlik kararı yok ise de, tüketici ve asliye hukuk mahkemelerinin, verilen görevsizlik kararları ile davadan çekildikleri ve 6100 sayılı HMK’nın 22/2. maddesi uyarınca da Yargıtayca yargı yeri belirlenmesi gerektiğinden, Bakırköy Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi yargı yeri olarak tayin edilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bakırköy Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 12/04/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

No Comments

Leave a Comment