Şirketler Hukuku – lexelhukuk.com

02129398925

Bizi Arayın | Call Us

Şirketler Hukuku

lexelhukuk.com > Şirketler Hukuku

Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirketlerin İnternet Sitelerinde Paylaşılması Gereken Hususlar ve İlgili Mevzuat

Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirketlerin İnternet Sitelerinde Paylaşılması Gereken Hususlar ve İlgili Mevzuat ·       Tacirin Sicil Numarası ·       Ticaret Ünvanı ·       İşletmenin Merkezi ·       İnternet Sitesinin adresi MADDE 39   2) (Değişik : 6335 - 26.6.2012 / m.6) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır   Sermaye Şirketinin paylarının , yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini,...

Continue reading

Bir Şirketin Bir Gerçek Kişi Lehine İpotek Vermesi İçin Gerekli Olan Belgeler

İpotek bir borcun ödeneceğinin teminatı olarak  borç ödenince kaldırılmak şartıyla borçlunun bir taşınmazı üzerine  alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır. Günümüz ticari hayatında alacaklılar için kendi yararlarına ipotek tesisi belki de en güvenilir korunma yollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bir şirketin bir gerçek kişi lehine ipotek tesisi nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir ve nasıl bir yol izlenmelidir? Öncelikle ipotek tesisi için üzerinde ipotek verilecek taşınmazın bulunduğu yer Tapu Müdürlüğüne aşağıdaki evrakları teslim ederek başvuruda bulunmak gerekmektedir. Tapu Müdürlükleri İstanbul’da öğle saat 12.00’a dek başvuru talep ve evraklarını alıp öğleden sonra işlemi yapacaklara mesaj göndererek işlemin tamamlanması için öncelikle mesajda...

Continue reading

Anonim Şirket Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Gerekli Nisaplar

1) Giriş 2) Esas Sözleşme Değişiklikleri ve İzlenmesi Gereken Usul 2.1 Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının İzni 2.2) Genel Kurulu Toplantıya Çağıran İlanlarda Yer Alması Gereken Bilgiler 3) Genel Kurul Kararına Uygulanacak Nisaplar 3.1) Oybirliğini ve En Az ¾ Oyu  Gerektiren Esas Sermaye Değişiklik Halleri ve Diğer İstisnalar 4) Esas sözleşe değişiklikleri ile İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarına Halel Getirilmesi Mümkün müdür? 5) Esas Sözleşme Değişikliklerinin Tescili 6) Özel Esas Sermaye Değişiklikleri 6.1 Sermayenin Artırılması 6.2 Esas Sermayenin Azaltılması 7) Örnek Yargıtay Kararları 9) Sonuç 1) Giriş Anonim şirket ana sözleşmesi olarak da bilinen esas sözleşme de yapılan her türlü değişiklik genel olarak esas sözleşme değişikliğidir. Örneğin; şirket faaliyet alanının değiştirilmesi, faaliyet alanının genişletilmesi, pay sahiplerinden...

Continue reading

Patentli İlaç Üreticilerinin Birleşme & Devralmalarına Rekabet Kurumlarının Bakışı

İlaç Piyasasının Genel Yapısı İlaç piyasası kendine özgü yapısal özellikleri olması sebebiyle diğer piyasalardan ayrılan bir piyasadır. Esas olarak bu piyasayı şekillendiren dört  farklı süje vardır: İlaç şirketleri, doktorlar, hastalar ve devlet. Devletin sosyal güvenliği sağlama görevini yerine getirmek için piyasaya müdahale etme isteği; ar-ge faaliyetlerine büyük bütçeler ayırarak orijinal ilaç üreten şirket sayısının az oluşu; patent korumaları sebebiyle şirketlerin ilaçları belirli bir süre tek satma hakkına sahip olması; sosyal güvenlik uygulamaları nedeniyle tüketicilerin ilaç alırken ilaç fiyatlarına olan duyarsızlık seviyesinin yüksek oluşu; tüketicilerin ilaçlar konusundaki teknik bilgi seviyesinin yüksek olmaması ve ilaç satış miktarlarında doktor yönlendirmelerinin ciddi bir faktör olması...

Continue reading

Taahhüt Etmiş Olduğu Sermayeyi Ödemeyen Limited Şirket Ortağı Şirketten Çıkarılabilir mi?

Limited Şirket ortağının taahhüt etmiş olduğu sermaye bedelini ödememiş olması hali 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun  “Limited Şirketler”e ilişkin bölümünde açıkça düzenlenmemiş olup; esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi hususunda anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyasen uygulanır denilmiştir[1]. Dolayısı ile esas sermaye pay bedellerini ödemeyen limited şirket ortağı hakkında anonim şirketin bu bölüme ilişkin hükümlerini kıyasen uygulamak gerekmektedir. Anonim şirketlerin sermayenin ödenmemesi halini düzenlediği hükümler TTK. 480 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. 481. madde ödeme yapmayan ortaklara yapılması gereken çağrıyı düzenlemiştir. Bu madde kapsamında payların bedelleri, yönetim kurulu (limited şirketlerde müdür/müdürler) tarafından, esas sözleşmede başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, pay sahiplerinden ilan yoluyla istenir. İlanda, ödenmesi istenen...

Continue reading

Mali Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Kooperatif Üyesinin Üyelikten Çıkartılması

Kural olarak parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir kooperatif üyesi ortak 1163 sayılı Kooperatif Kanunu’nun 27. Maddesine uymaması ya da ana sözleşmenin bu konuyla ilgili hükümlerine uymaması nedeniyle ortaklıktan çıkartılabilir. Lakin burada usul önem arz etmektedir. Madde 27’de yazılı şekilde ortağın parasal yükümlülüğünü yerine getirmesinin istenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yani  bu konuda borçlu üyeye öncelikle bir ihtar çekilmelidir. Bu ihtarın tebliğ edilmesinin ardından ortak üye hala parasal yükümlülüğünü on gün içinde yerine getirmiyor ise bu durumda  bir ay süreli ikinci bir ihtar yapılması zaruriyeti vardır. Eğer üye kooperatif ortağı bu sürede de ödeme yapmaz ise yetkili organca ortak kooperatiften çıkartılabilir. Bu kapsamda üyeyi...

Continue reading